Uslovi korišćenja

USLOVI KORIŠĆENJA I PRODAJE
Ovi Uslovi korišćenja i prodaje važe za prodaju proizvoda iz prodajnog asortimana Gvint d.o.o, sa
sedištem u Ul. Pere Todorovića 26, Beograd (u daljem tekstu: Trgovac) putem internet stranice
https://www.gvint.rs/shop/
Korisnici internet stranice mogu biti samo punoletna lica.

Član 1.
Podaci o trgovcu
Trgovinu putem internet stranice https://www.gvint.rs/shop/ obavlja Gvint d.o.o. Beograd, ul. Pere Todorovića
26, PIB: 109752735, MB: 21235946, kontakt e-mail: office@gvint.rs.
Trgovina iz stava 1. predstavlja trgovinu na daljinu u skladu sa zakonom.

Član 2.
Postupak kupovine
Kupovina proizvoda koji se prodaju putem sajta https://www.gvint.rs/shop/ se može izvršiti od strane
registrovanog i neregistrovanog korisnika.
Proizvodi se isporučuju u radijusu od 20km od centra Beograda.

Za porudžbine paketa od najmanje 20 flašica piva dostava je besplatna, a za manji broj flašica piva
naplaćuje se dostava u iznosu od 500rsd.
Slanjem porudžbine kupac prihvata ove Uslove korišćenja i prodaje.
Smatraće se da je potvrdom porudžbine od strane Trgovca zaključen ugovor između Trgovca i
kupca.

Član 3.
Kupovina
Kupac može da se registruje kao korisnik sajta https://www.gvint.rs/shop/ na odgovarajućoj stranici i unosom
traženih podataka kao fizičko lice (ime, prezime, adresa, kontakt telefon, kontakt e-mail), koji će se
čuvati u skladu sa zakonom i politikom privatnosti Trgovca.
Kupovina od strane registrovanog korisnika se obavlja tako što se korisnik prijavi na sistem
koristeći svoje registracione podatke (korisničko ime i lozinku), a zatim izabrane proizvode stavi u
korpu, izabere način plaćanja i potvrdi porudžbinu.
Kupovina može biti izvršena od strane nergistrovanog korisnika unosom traženih podataka – ime,
prezime, adresa, kontakt telefon, kontakt e-mail.

Član 4.
Način plaćanja
Plaćanje porudžbine izvršene putem sajta https://www.gvint.rs/shop/ je moguće izvršiti platnim karticama i
avansno preko računa.
Račun će kupcu biti dostavljen uz porudžbinu.

Član 5.
Dostava
Nakon slanja porudžbine od strane Kupca počinje status obrade porudžbine. Tokom obrade na
mail adresu kupca biće poslato obaveštenje o potvrdi porudžbine.
U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili problema vezanih za porudžbinu, Trgovac će kontaktirati kupca
bez odlaganja.
Isporuke se vrše utorkom i četvrtkom.

Član 6.
Cene
Sve cene koje su iskazane na sajtu https://www.gvint.rs/shop/ su izražene u dinarima i u njih je uračunat PDV.
Za sve porudžbine uzimaju se važeće cene u trenutku potvrde plaćanja.
Trgovac zadržava pravo da trenutne cene može promeniti u svakom trenutku.
Kupovina robe uz posebne cenovne pogodnosti i/ili uz posebne prodajne podsticaje obavlja u
skladu sa uslovima koji su objavljeni na sajtu.

Član 7.
Intelektualna svojina
Sav sadržaj (tekstovi, slike i drugi materijali) koji se nalazi na https://www.gvint.rs/shop/ predstavlja intelektualnu
svojinu Trgovca ili trećih lica od kojih je Trgovac dobio saglasnost za njegovo korišćenje.
Zabranjena je svaka upotreba sadržaja sajta https://www.gvint.rs/shop/ u komercijalne ili u druge svrhe bez
izričite saglasnosti Trgovca.

lan 8.
Završne odredbe
Na sva pitanja u vezi sa kupoprodajom robe putem sajta shop.gvint.rs koja nisu uređena ovim
Uslovima korišćenja i prodaje primenjivaće se odredbe važećih zakona u Republici Srbiji.
Ugovorne strane će nastojati da sva eventualna sporna pitanja reše mirnim putem, a ukoliko to ne
bude moguće, takav spor će rešiti pred stvarno nadležnim sudom u Beogradu.
Trgovac zadržava pravo da ove Uslove korišćenja i prodaje menja bez prethodne najave, uz objavu
na sajtu https://www.gvint.rs/shop/